You are here: Početna » Labris » Publikacije » Izdanja » Labris Čitanka 2009.
nedelja, 16 dec 2018

Labris Čitanka 2009.

citanka2009_koriceLabris Čitanka: Od A do Š o lezbejskim i gej ljudskim pravima

Autorke/autori tekstova: Diana Miladinović, Dragana Vučković, Goran Miletić,Jelena Anđelovski, Marija Savić, Miodrag Kojadinović, Snježana Milivojević, Svenka Savić, Zorica Mršević
Uredila: Marija Savić
Tehničko uređenje, prelom i dizajn korica: Adorjan Kurucz
Lektura i korektura: Aleksandra Rašić, Marija Savić
Štampa: Standard 2, Beograd
III dopunjeno izdanje
Tiraž: 1000
Beograd 2009.
Izdavanje ove publikacije pomogao je Švedski helsinški komitet za ljudska prava

Download pdf (914kb)