You are here: Početna » Labris » Publikacije » Izdanja » Petnaest godina lezbejskog i gej aktivizma u Srbiji i Crnoj Gori
četvrtak, 23 maj 2019

Petnaest godina lezbejskog i gej aktivizma u Srbiji i Crnoj Gori

15sr Petnaest godina lezbejskog i gej aktivizma u Srbiji i Crnoj Gori 1990-2005.
Prvo je stiglo jedno pismo

Izdavač: Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava Beograd
Lektura i korektura:Aleksandra Rašić
Prevod na engleski jezik:Miodrag Kojadinović
Dizajn korica:Ana Klarić
Uredila:Ljiljana Živković
Tehničko uređenje i prelom:Aleksa Ždero
Štampa:Standard 2, Beograd
Tiraž:500
Beograd 2005.

Download pdf (462kb)