You are here: Početna » Labris » Publikacije » Izdanja » Brošura Lične priče lezbejki o coming out-u
utorak, 19 feb 2019

Brošura Lične priče lezbejki o coming out-u

article-brosura

Izdavač: Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava

Intervjuisala i uredila intervjue Sunčica Vučaj
Tehničko uređenje, prelom i dizajn korica Adorjan Kurucz
Lektura i korektura Aleksandra Rašić
Uredila Ljiljana Živković
Štampa Standard 2, Beograd
Tiraž 1000
Beograd, 2006. godina

Download brošure (PDF, 193KB).