You are here: Početna » Labris » Publikacije » Izdanja » Brošura Pravo na lezbejsku egzistenciju u Srbiji
utorak, 19 feb 2019

Brošura Pravo na lezbejsku egzistenciju u Srbiji

brosura-pravo na elezbejsku egzistenciju

Izdavač: Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava

Autorka članaka: Dušica Popadić
Uredila: Ljiljana Živković
Tehničko uređenje, prelom i dizajn korica Adorjan Kurucz
Štampa Standard 2, Beograd
Tiraž 1000
Beograd, 2006. godina

Download brošure (PDF, 217KB)