You are here: Početna » Labris » Publikacije » Izdanja » Istopolna orijentacija u fakultetskim udžbenicima i literaturi
utorak, 19 feb 2019

Istopolna orijentacija u fakultetskim udžbenicima i literaturi

download PDF (1.9MB)Istraživanje: Ivana Čvorović

Uredila: Ljiljana Živković
Lektura i korektura: Aleksandra Rašić
Tehničko uređenje, prelom i dizajn korica: Adorjan Kurucz


download PDF verzija (1.9MB)

Štampa: Standard 2, Beograd
Tiraž: 500
Beograd, 2006. godina

Sva prava zadržava izdavač.
Za svako korišćenje, umnožavanje i stavljanje u promet dela teksta ili tekst u celini potrebna je saglasnost Labrisa.

* * *

Ovim istraživanjem želimo da saznamo kakva su znanja zaposleni/e u institucijama sistema o istopolnoj orijentaciji (homoseksualnosti) stekli/e u procesu visokoškolskog obrazovanja. Upravo zato što su se njima obraćale LGBTTIQ osobe koje su doživele nasilje ili su imale nameru da im se obrate, ali ne i poverenje. Smatramo da ćemo time dati deo odgovora na pitanje zašto nisu reagovali na slučajeve prijavljenog nasilja, a ujedno i saznati da li se na pojedinim fakultetima o istopolnoj orijentaciji (homoseksualnosti) može saznati nešto drugačije od široko rasprostranjenih predrasuda u našem društvu koje istopolnu orijentaciju (homoseksualnost) tretiraju kao pojavu čije postojanje treba negirati, ignorisati ili eventualno, dajući joj pravo na postojanje, stigmatizirati – svrstati je u bolest, nenormalnost ili neprirodnost i tako postaviti bazu za sve druge oblike diskriminacije* prema LGBTTIQ populaciji.

.............
* Diskriminacija: svaki oblik zlostavljanja i REPRESIJE, koji može i ne mora uključivati fizičko nasilje. Zasnovana na principu razlikovanja i različitosti, ona ideološki i posredstvom institucija koje poseduju moć da nadziru i kažnjavaju, lišava prava sve one koji se na ovaj ili onaj način ne uklapaju u dominantnu matricu. Princip po kome diskriminacija funkcioniše može se vezati kako za ignoranciju tako i za privilegovano znanje, ali su mu u osnovi netolerantnost i moć ([neme] većine).